Com agremiar-se


Un Gremi amb les portes obertes:
Els únics requisits per formar part del Gremi Artesà de Xurrers de Catalunya són:
Estar donat d'alta en un dels següents epígrafs del Impost d'Activitats Econòmiques IAE
Epígraf 644.6 Comerç al detall de masses fregides.
Epígraf 419.3 Indústries* d'elaboració de masses fregides.
  • Epígraf 663.1 Comerç al detall* fora d'un establiment comercial permanent.
  • Epígraf 982.4 Comerç al detall* fora d'un establiment comercial permanent en fires i revetlles.
 
 
Pagar una aportació al fons  patrimonial
Aquesta aportació patrimonial té el seu origen l'any 1978, any en què es com el local social amb la derrama de 48,08 euros, entre tots els agremiats.
Aquesta aportació amb el pas dels anys no ha patit cap variació, ja que segueixen sent els 48,08 euros que converteixen el agremiat a copropietari de la nostra seu social, sent retornades en cas de causar baixa en el Gremi.
 
Pagar una sola quota anual.
  
Aquesta quota es paga durant el primer quadrimestre de l'any, sent el seu import de 116,57 euros, per als agremiats d'una sola xurreria i de 163,24 euros per als que tenen més d'una.
El pagament es pot realitzar a través d'una entitat bancària. Això permet, si el agremiat ho prefereix, la possibilitat de liquidar la quota en dos terminis.
 
Omplir un imprès de sol·licitud d'alta.
Adjuntant al mateix:  
Dues fotografies de mida carnet
Una fotocòpia de l'alta al  I.A.E
  • Una fotocòpia del D.N.I.
GREMI ARTESÀ DE XURRERS DE CATALUNYA
Passeig de Lluís Companys, 4 1-1
08018 Barcelona
Tel. / Fax:  93 309 75 62